Banner image
TOP / browse / EFL / vocabulary / in-the-kitchen .. show-detailed-view Print View
<< previous         next >>

In the Kitchen (chú fáng)
Learn a thousand words and then add more and more vocabulary and grammar by learning sentences using those first thousand words.
了解千言万语,然后通过学习添加越来越多的词汇和语法 使用这些第一千言万语句子。

Your Score -

0 /

 1. bīng xiāng (fridge)
 2. bō li bēi (glasses (for drinking))
 3. shí zhōng (clock)
 4. dèng zi (stool)
 5. chá chí (teaspoons)
 6. kāi guān (switch)
 7. xĭ yī fĕn (washing powder)
 8. yào shi (key)
 9. mén (door)
 10. xī chén qì (vacuum cleaner)
 11. zhēn kōng xī chén qì (vacuum cleaner)
 12. guō (saucepans)
 13. dùn guō (saucepans)
 14. chā zi (forks)
 15. cān chā (forks)
 16. wéi qún (apron)
 17. yùn yī băn (ironing board)
 18. lā jī (rubbish)
 19. chá jīn (tea towel)
 20. bēi zi (cups)
 21. huŏ chái (matches)
 22. shuā zi (brush)
 23. wăn (bowls)
 24. chú guì (cupboard)
 25. yùn dŏu (iron)
 26. pán zi (plates)
 27. sháo zi (spoons)
 28. chuī jù (cooker)
 29. jiān guō (frying pan)
 30. dié zi (saucers)
 31. chōu tì (drawer)
 32. bò ji (dustpan)
 33. xĭ yī jī (washing machine)
 34. sào zhou (broom)
 35. cí zhuān (tiles)
 36. mā bù (duster)
 37. tuō bă (mop)
 38. cān dāo (knives)
 39. xiăo dāo (knives)
 40. shuĭ hú (kettle)
 41. shuĭ chí (sink)

Members Only

Log in to make comments
iBiscuits LOGO